• Pružiti savjete po zahtjevu Investitora vezane uz izradu projektne dokumentacije, program, tenderiranje, građenje, troškove građenja i primopredaju
 • Izrada investiciskih studija i poslovnih planova za banke
 • Tenderi
 • Javna nabava
 • Ekonomska obrada podataka o vođenju projekta
 • Analiza projektne dokumetnacije, glavnog projekta, izvedbene dokumentacije i troškovnika, te pravovremeno davanje primjedbi i eventualnih dopuna dokumentacije
 • Suradnja s Naručiteljem pri formiranju tender dokumentacije
 • Suradnja s Naručiteljem kod formiranja liste Ponuditelja
 • Analiza prispjelih ponuda s usporednim tablicama te analiza troškovnika
 • Predlaganje najpovoljnijeg Izvoditelja Naručitelju
 • Posredovanje pri izradi prijedloga ugovora o građenju
 • posredovanje i konzalting pri ugovaranju i eventualnim Sudskim postupcima
 • Suradnja s državnim dijelima
 • Praćenje tijeka postupka ishođenja lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta građevine
 • Koordinacija sudionika i svih izvoditelja na provedbi projekta uključivo i koordinaciju sa okruženjem (susjedi, institucije itd…)
 • Analiza rizika očekivanih troškova i planiranog vremena provedbe projekta
 • Izvještavanje o stanju projekta
 • Organizacija operativnih sastanaka svih odgovornih osoba svih izvoditelja uključenih u projekt sa pisanjem zapisnika
 • Briga o osiguranju dokaza, atesta, pribavljanje mišljenja i provedbi ispitivanja za izvanredno dokazivanje kvalitete ugrađenih elemenata i materijala, te izvedenih radova


 • Izrada odgovarajućih izvješća Investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova u okviru tjednih izvješća
 • Sastavljanje liste garantnih rokova
 • Utvrđivanje prijedloga i izrada planova provedbe projekta za fazu izgradnje i fazu korištenja
 • Sastavljanje uputa o čuvanju i održavanju izgrađenog objekta odnosno postrojenja
 • Konzalting u građevinarstvu
 • Prikupljanje privremenih mjesečnih situacija izvoditelja i kontrola istih prije predaje Naručitelju na naplatu
 • Provjera sve projektne i ostale dokumentacije; nacrta i proračuna s obzirom na usklađenost i točnost te kod utvrđenih nedostataka i/ili nesuglasnica prije izvođenja radova pismeno o tome obavijestiti Naručitelja, kako bi pravovremeno pribavio potrebno pojašnjenje
 • Energetsko certificiranje
 • Izrada procjena vrijednosti nekretnina
 • Poslovno savjetovanje i angažman posrednika
 • Troškovi ishodovanja Osobnog identifikacijskog broja (OIB)
 • Usluge prijepisa svih režijskih troškova
 • Uvjeti i mogućnosti priključenja građevinskog zemljišta na infrastrukturu
 • Izrada Kupoprodajnog ugovora
 • Izrada promo videa nekretnine (do 2 minute)
 • Panoramsko snimanje nekretnine s helikopterom (Drone)
 • Geodetske usluge
 • Video nadzor gradilišta